آموزش کاشت.داشت .برداشت.نگهداری و تکثیرگ...

ارتفاع گریپ فروت حدود ۶ تا ۸ متر و  همیشه سبز است و دارای ساقه و شاخه های خاردار می باشد ، برگ‌های آن سبز رنگ ، چرمی شکل، بیضوی، نوک تیز،است و  گل‌های آن بسیار  خوشبو وبه رنگ سفید و دارای میوه هایی بزرگتر از پرتقال است ،در اول  رنگ میوه مانند پرتقال سبز […]