زندگی زناشویی «نگرش» و «نیاز»...

  «نگرش» و «نیاز» دو مقوله در تعارض همسران دو مقوله ی «نگرش» همسران به تعارض و توجه به «نیازهای یک دیگر» در چگونگی برخورد با تعارض و رفع زمینه های آن، اهمیت فراوان دارند؛ چراکه نگرش ها و نیاز ها، رفتار انسان ها را هدایت می کنند. نگرش: آن چه اهمیت دارد توجه به […]