روایات از ائمه معصومین (ع ) راجع به بعضى...

امام صادق علیه السلام : خاک قبر امام حسین علیه السلام دارو و شفاى هر بیمارى است و چون برداشتى بگو به نام خدا، خداوند آن را روزى وسیع و علم سودمند و شفاى هر بیمارى قرار بده که تو بر هر چیز توانایى .امام صادق علیه السلام : پنیر و گردو و اگر با […]

سایر احادیث و روایات