دستور رفع نحسی قمر درعقرب...

  بهتر است در روز شروع قمر درعقرب سه مرتبه ، دعاے حوقله سبعه را بخواند ڪہ اگر در ایام قمر در عقرب مضطر به پیگیرے و انجام مهماتی از زندگی اش گردید، نحوست قمر در عقرب را بطور ڪامل دفع کرده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ اُفرِّجُ […]