احکام رکوع

در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازه ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد، و این عمل را رکوع می گویند. اگر به اندازه رکوع خم شود ولی دست ها را به زانو نگذارد اشکال ندارد. حکم رکوع هرگاه رکوع را به طور غیر معمول به جا آورد، مثلا به چپ یا […]