بازی برای کودکان مبتلا به اوتیسم...

    بارزترین علامت کودکان اوتیستیک نفص در ارتباط است . ارتباط هم شامل ارتباط غیر کلامی ( نگاه کردن به صورت وچشمهای دیگران استفاده ار حالات صورت، دستها و وضعیت کلی بدن) و هم ارتباط کلامی است . ارتباط غیر کلامی مقدمه ارتباط غیر کلامی است. گاه کودک مبتلا به اوتیسم اصلا متوجه حضور […]