اختلال دفعی در کودکان (نگهداری مدفوع...

مسائل دفعی کودکان یکی از مهمترین مسائل دوران کودکی و از عمده ترین نگرانیهای احتمالی خانواده ها به شمار می رود. اختلالات دفعی در کودکان انواع مختلف دارد که ما در این مبحث به نگهداری مدفوع و خودداری از اجابت مزاج در کودکان می پردازیم. اختلال در دفع مدفوع می تواند دلایل متعددی داشته باشد […]

سایر بیماری کودکان