آموزش کاشت.داشت .برداشت.نگهداری و تکثیر ...

درباره کرفسکرفس بوته ای است دو ساله که در سال اول برگ تولید می کند و در سال دوم ساقه هوایی گل دهنده ظاهر می شود و بذر می دهد. ظاهر ریشه اصلی کرفس ، ناهموار و رنگ آن خاکستری قهوه ای است برگهای آن دارای ظاهری شفاف، کمی ضخیم و مرکب از ۳ تا ۷ […]

سایر گیاهان و حیوانات