متن کامل دعای گنج العرش همراه با ترجمه فارسی

در بعضى از کتب این دعا را از حضرت رسول صلى الله علیه و آله نقل و براى آن خواص و اثراب زیادى نوشته اند و از آن جمله است که به خواننده این دعا خداى تعالى سه چیز مرحمت فرماید. اول برکت در روزى ، دوم از غیب روزى او مى رسد، سوم دشمن او نابود شود و هر کس آن را بخواند یا پیش خو نگاهدارد از شر شیطان و بلیات زمین و آسمان محفوظ ماند و اگر این دعا را هر روز بخواند به شخص بیمارى که اطباء از معالجه او مایوس شده اند بدمد خداوند از فضل خود او را با شفاى عاجل عنایت فرماید و اگر شخصى داراى اولاد نباشد و این دعا را با مشک و زعفران بنویسد و سى و یک روز نزد خود نگاهدارد خداوند عالم او را صاحب اولاد فرماید و امید هست که دارنده این دعا در قیامت درجه و مقام عالى داشته باشد.
از خواص دعاى مزبور به همین قدر اکتفا شده هر که خواهد به آنها مراجعه نماید.

بسم اللّه الرحمن الرحیم
لا اله الا اللّه سبحان الملک القدوس لا اله الا اللّه سبحان العزیز الجبار لا اله الا اللّه سبحان الروف الرحیم لا اله الا اللّه سبحان الغفور الرحیم لا اله الا اللّه سبحان الکریم الحکیم لا اله الا اللّه سبحان القوى الوفى لا اله الا اللّه سبحان اللطیف الخبیر لا اله الا اللّه سبحان الصمد المعبود لا اله الا اللّه سبحان الغفور الودود لا اله الا اللّه سبحان الوکیل الکفیل لا اله الا اللّه سبحان الرقیب الحفیظ لا اله الا اللّه سبحان الدائم القائم لا اله الا اللّه سبحان المحى الممیت لا اله الا اللّه سبحان الحى القیوم لا اله الا اللّه سبحان الخالق البارى لا اله الا اللّه سبحان العلى العظیم لا اله الا اللّه سبحان الواحد الاحد لا اله الا اللّه سبحان المومن المهیمن لا اله الا اللّه سبحان الحسیب الشهید لا اله الا اللّه سبحان الحلیم الکریم لا اله الا اللّه سبحان الاول القدیم لا اله الا اللّه سبحان الاول الاخر لا اله الا اللّه سبحان الظاهر الباطن لا اله الا اللّه سبحان الکبیر المتعال لا اله الا اللّه سبحان القاضى الحاجات لا اله الا اللّه سبحان الرحمن الرحیم لا اله الا اللّه سبحان رب العرش العظیم لا اله الا اللّه سبحان ربى الاعلى لا اله الا اللّه سبحان البرهان السلطان لا اله الا اللّه سبحان السمیع البصیر لا اله الا اللّه سبحان الواحد القهار لا اله الا اللّه سبحان العلیم الحکیم لا اله الا اللّه سبحان الستار الغفار لا اله الا اللّه سبحان الرحمن الدیان لا اله الا اللّه سبحان الکبیر الاکبر لا اله الا اللّه سبحان العلیم العلام لا اله الا اللّه سبحان الشافى الکافى لا اله الا اللّه سبحان العظیم الباقى لا اله الا اللّه سبحان الصمد الاحد لا اله الا اللّه سبحان الارض و السموات لا اله الا اللّه سبحان الخالق المخلوقات لا اله الا اللّه سبحان من خلق اللیل و النهار لا اله الا اللّه سبحان الخالق الرزاق لا اله الا اللّه سبحان الفتاح العلیم لا اله الا اللّه سبحان العزیز الغنى لا اله الا اللّه سبحان الغفور الشکور لا اله الا اللّه سبحان العظیم العلیم لا اله الا اللّه سبحان ذى الملک و الملکوت لا اله الا اللّه سبحان ذى العزه و العظمه لا اله الا اللّه سبحان ذى الهیبه و القدره لا اله الا اللّه سبحان ذى الکبریاء و الجبروت لا اله الا اللّه سبحان الستار العظیم لا اله الا اللّه سبحان العالم الغیب لا اله الا اللّه سبحان الحمید المجید لا اله الا اللّه سبحان الحکیم القدیم لا اله الا اللّه سبحان القادر الستار لا اله الا اللّه سبحان السمیع العلیم لا اله الا اللّه سبحان الغنى الرحمن لا اله الا اللّه سبحان القریب الحسنات لا اله الا اللّه سبحان الولى الحسنات لا اله الا اللّه سبحان الصبور الستار لا اله الا اللّه سبحان الخالق النور لا اله الا اللّه سبحان الغنى المعجز لا اله الا اللّه سبحان الفاضل الشکور لا اله الا اللّه سبحان الغنى القدیم لا اله الا اللّه سبحان ذى الجلال المبین لا اله الا اللّه سبحان الخالص المخلص لا اله الا اللّه سبحان الصادق الوعد لا اله الا اللّه سبحان الحق المبین لا اله الا اللّه سبحان ذى القوه المتین لا اله الا اللّه سبحان القوى العزیز لا اله الا اللّه سبحان الحى الذى لایموت لا اله الا اللّه سبحان العلام الغیوب لا اله الا اللّه سبحان الستار العیوب لا اله الا اللّه سبحان المستعان الغفور لا اله الا اللّه سبحان رب العالمین لا اله الا اللّه سبحان الرحمن الستار لا اله الا اللّه سبحان الرحیم الغفار لا اله الا اللّه سبحان العزیز الوهاب لا اله الا اللّه سبحان القادر المقتدر لا اله الا اللّه سبحان ذى الغفران الحلیم لا اله الا اللّه سبحان الملک الملک لا اله الا اللّه سبحان البارى ء المصور لا اله الا اللّه سبحان العزیز الجبار لا اله الا اللّه سبحان الجبار المتکبر لا اله الا اللّه سبحان اللّه عما یصفون لا اله الا اللّه سبحان القدوس السبوح لا اله الا اللّه سبحان رب الملائکه و الروح لا اله الا اللّه سبحان ذى الالاء و النعماء لا اله الا اللّه سبحان الملک المقصود لا اله الا اللّه سبحان الحنان المنان لا اله الا اللّه سبحان ادم صفى اللّه لا اله الا اللّه نوح نجى اللّه لا اله الا اللّه ابراهیم خلیل اللّه لا اله الا اللّه اسمعیل ذبیح اللّه لا اله الا اللّه موسى کلیم اللّه لا اله الا اللّه داود خلیفه اللّه لا اله الا اللّه عیسى روح اللّه لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه و صلى اللّه على خیر خلقه و نور عرشه افضل الانبیاء و المرسلین حبیبنا و سیدنا و شفیعنا و مولینا محمد و على اله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین .

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و توانا و بسیار دانا

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و شفا دهنده و کافی 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بزرگ و باقی 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز و یکتا

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پروردگار آسمان و زمین

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آفریننده مخلوقات 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بوجود آورنده روز و شب 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خالق و روزی دهنده 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خالق و روزی دهنده

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بازدارنده و دانا 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بزرگوار و بی نیاز 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آمرزنده و سپاسگزار

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب ملک و ملکوت 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب عزت و عظمت 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب هیبت و قدرت 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب بزرگی و جبروت وجلال 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پوشاننده گناه بزرگ 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دانای به غیب 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و ستوده و بزرگوار

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و باحکمت و قدیم 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و توانا و پوشاننده عیوب خلایق 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و شنوا و دانا

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز  و بزرگ 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دانای سلام بی عیب و نقص

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پادشاه یاری کننده 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز و بخشنده

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و نزدیک نیکوکاران 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه ولی نیکوکاران 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بردبار و پوشاننده گناه

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آفریننده نور

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه  و بی نیاز و دارای معجزه 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بخشنده و سپاس گزار 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی نیاز و قدیم 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب جلال آشکار

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بی عیب و مخلص 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و راستگو و صادق الوعد

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و حق و آشکار

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و قوی و آشکار 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و قوی و عزیز

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و زنده ایکه هرگز نمیرد

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دارای علم غیب

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پوشاننده عیوب خلایق

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و آمرزنده و یاری کننده

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه پروردگار جهانیان 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و بخشاینده و پنهان دارنده عیوب خلایق.

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و مهربان و آمرزنده

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و عزیز و بسیار بخشنده

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و دارای اقتدار

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب آمرزش و بردبار

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پادشاه ملک و ملکوت 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و ایجادکننده و تصویر کننده

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و عزیز و خشم گیرنده 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و خشم کننده و متکبر

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه از آنچه توصیف شود

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پاک و مهربان 

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه پروردگار فرشتگان و روح

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و صاحب نعمتهای کثیر

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و پادشاه مقصود

نیست خدایی جز خدای یکتا پاک و منزه و عطا کننده و منان 

نیست خدایی جز خدای یکتا،  آدم برگزیده خداست 

نیست خدایی جز خدای یکتا، نوح پیغمبر خداست 

نیست خدایی جز خدای یکتا و ابراهیم خلیل و دوست خداست 

نیست خدایی جز خدای یکتا، اسماعیل ذبیح خداست 

نیست خدایی جز خدای یکتا، موسی سخن گوینده با خداست 

نیست خدایی جز خدای یکتا، داود پیغمبر خلیفه خداست 

نیست خدایی جز خدای یکتا، عیسی روح خداست

نیست خدایی جز خدای یکتا، محمد(ص) فرستاده خداست و درود بر 

بهترین خلق خدا و  بر نور  عرش خدا و برترین پیغمبران و  فرستادگان

حبیب ما و بزرگ ما و توکل ما و شفیع ما و مولای ما محمد و بر آل او

و اصحاب او جمیعا  به رحمت تو ، ای رحم کننده رحم کنندگان.

                               التماس دعا