فرمول ترکیب رنگها

 

ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ :
✔️ﺁﺑﻲ – ﻗﺮﻣﺰ – ﺯﺭﺩ
✔️رنگهای خنثی= سفید و سیاه

ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻦ :
✔️ﺭﻧﮓ ﺍﺻﻠﻲ + ﺳﻔﻴﺪ
رنگهای تیره
✔️رنگ اصلی+سیاه

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻧﮕﻬﺎ
✔️ﻗﺮﻣﺰ + ﺯﺭﺩ = ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ
✔️ﺁﺑﻲ + ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻨﻔﺶ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺯﺭﺩ = ﺳﺒﺰ
✔️ﺳﺒﺰ + ﻣﺸﻜﻲ = ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻨﻲ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺁﺑﻲ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ
✔️ﻗﺮﻣﺰ + ﻣﺸﻜﻲ = ﺯﺭﺷﻜﻲ
✔️ﺯﺭﺩ‏( ﻛﻢ ‏) + ﺁﺑﻲ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺍﻱ
✔️ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ + ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ = ﺣﻨﺎﺋﻲ
ﺳﺒﺰ + ﺁﺑﻲ = ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺍﻱ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ
✔️ﺁﺑﻲ + ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻲ = ﺳﻮﺭﻣﻪ ﺍﻱ
✔️ﺳﻔﻴﺪ + ﺳﻴﺎﻩ = ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ
✔️ﻗﺮﻣﺰ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺻﻮﺭﺗﻲ
✔️ﻣﺸﻜﻲ + ﻗﺮﻣﺰ + ﺯﺭﺫ = ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﺭﻭﺷﻦ

✔️ﺻﻮﺭﺗﻲ + ﺯﺭﺩ = ﻛﺮﻡ
✔️ﺳﻴﺎﻩ + ﺯﺭﺩ = ﻗﻬﻮﻩﺍﻱ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ
✔️ﻗﻬﻮﻫﺎﻱ + ﻗﺮﻣﺰ = ﮔﻠﺒﻪ ﺍﻱ
✔️ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ + ﺯﺭﺩ = ﺧﺮﺩﻟﻲ
✔️ﺳﻴﺎﻩ + ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ = ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ
✔️ﺳﻔﻴﺪ + ﺁﺑﻲ ﺗﻴﺮﻩ= ﺁﺑﻲ ﺭﻭﺷﻦ
✔️ﻗﺮﻣﺰ + ﺑﻨﻔﺶ = ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ
✔️ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻟﻴﻤﻮﻳﻲ
ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ
✔️ﻗﺮﻣﺰ – ﺯﺭﺩ – ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ
ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ
✔️ﺁﺑﻲ – ﺳﺒﺰ – ﺑﻨﻔﺶ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ
✔️ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻢ + ﺁﺑﻲ = ﻧﻴﻠﻲ
✔️ﻗﺮﻣﺰ ﺯﻳﺎﺩ + ﺁﺑﻲ = ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ
✔️ﻗﺮﻣﺰ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺻﻮﺭﺗﻲ
✔️ﻗﺮﻣﺰ + ﺳﻴﺎﻩ = ﺟﮕﺮﻱ
✔️ﻗﺮﻣﺰ ﺯﻳﺎﺩ + ﺯﺭﺩ + ﺁﺑﻲ = ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ
✔️ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻢ + ﺯﺭﺩ + ﺁﺑﻲ = ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺁﺑﻲ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺯﺭﺩ = ﺳﺒﺰ
✔️ﺁﺑﻲ + ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻨﻔﺶ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺳﻴﺎﻩ = ﺳﺮﻣﻪ ﺍﻱ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺳﻔﻴﺪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺳﻴﺎﻩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻃﻮﺳﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺯﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ
✔️ﺯﺭﺩ+ ﻗﺮﻣﺰ= ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ
✔️ﺯﺭﺩ +ﺁﺑﻲ = ﺳﺒﺰ
✔️ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻧﺨﻮﺩﻱ
✔️ﺯﺭﺩﻛﻢ + ﺁﺑﻲ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺍﻱ
✔️ﺯﺭﺩ + ﺁﺑﻲ ﻛﻢ + ﺳﻔﻴﺪ = ﻟﻴﻤﻮﻳﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺭﻧﮓ
✔️ﺻﻮﺭﺗﻲ + ﺯﺭﺩ = ﻛﺮﻣﻲ
✔️ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ + ﺳﻴﺎﻩ + ﻃﻮﺳﻲ
✔️ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ + ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺍﻛﺮ
✔️ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ + ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ + ﺍﻛﺮ = ﻃﻼﻳﻲ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲ
✔️ﺳﺒﺰ + ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻠﻮﻃﻲ ‏( ﺷﻜﻼﺗﻲ ‏)
✔️ﺯﺭﺩ + ﺳﻴﺎﻩ ﻛﻢ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺳﻴﺮ
✔️ﺳﻴﺎﻩ ﻛﻢ + ﺯﺭﺩ + ﺁﺑﻲ = ﻳﺸﻤﻲ
✔️ﺯﺭﺩ + ﺁﺑﻲ ﻛﻢ + ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻢ = ﺭﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ
✔️ﺳﻴﺎﻩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ
✔️ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ + ﺁﺑﻲ = ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺯﺭﺩ + ﺳﻔﻴﺪ = ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺷﻦ
✔️ﺁﺑﻲ + ﺯﺭﺩ = ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺷﻦ ﺧﻨﺜﻲ
✔️ﺳﻔﯿﺪ + ﻗﺮﻣﺰ + ﺯﺭﺩ + ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ = ﺭﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ

‼️۱=دنیای رنگها با خواندن و نوشتن امکان پذیر نیست باید خودتان امتحان کنید
۲=در قنادی چون رنگ سیاه نداریم از کاکائو به مقدار بیشتر و کمی رنگ قهوه ای استفاده کنید رنگهای خوراکی سیاه در بازار مایل به سبز هستند
۳=اگر رنگ بندی ها را در خامه استفاده میکنید یادتان نرود خامه خودش رنگ خنثی است.