نحوه کاشت و نگهداری گیاه لیندا

 

لیندا با نام علمی
Beaucarnea recurvata
از خانواده
Asparagaceae
بومی کشور مکزیک است و از جمله خصوصیات آن که موجب جلب توجه میشود ضخیم شدن ساقه در نزدیکی خاک و آویخته بودن برگها باریک و کشیده آن به سمت پایین است که به گیاه حالتی مجنون میدهد
نام انگلیسی این گیاه به دلیل ضخیم شدن انتهای ساقه نام انگلیسی”پای فیل”است

نور:

لیندا برای رشد خوب به نور کامل نیاز دارد اما در محیط نیمه سایه نیز به زندگی خود ادامه می دهد. نور ناکافی موجب عدم ایجاد و رشد برگهای جدید میشود

خاک:

خاک گلدان باید زهکشی خوبی داشته باشد تا آب را در خود نگه ندارد تعویض گلدان گیاه هر دو سال یکبار لازم است واین عمل بهتر است که در بهار انجام پذیرد. عدم رشد برگهای جدید یا کوچک ماندن آنان شاید به دلیل عدم وجود مواد غذایی کافی باشد که در این صورت می توان از کودهای مخصوص گیاهان زینتی(۲۰-۲۰-۲۰) ماهی یک مرتبه استفاده نمود

ابیاری:

این گیاه به خشکی مقاوم بوده
ابیاری ان به شرایطی همچون سایز گل و گلدان دما ونوع خاک بستگی دارد
در فصل سرد بین ۷-۱۰ روز یکمرتبه و فصول گرم ۵-۷ روز یکمرتبه
بهترین روش چک کردن خاک است ،بگذارید ۳ سانتی متر از سطح رویی خاک خشک شود سپس کامل ابیاری کنید

تکثیر:

جدا کردن پا جوش هایی که از کنار گیاه مادری بیرون آمده اند یکی از راه است گاهی بر روی ساقه گیاه بخصوص در قسمت پایین آن (ناحیه متورم و ضخیم ساقه) گیاهچه های کوچکی شکل میگیرد به نام تنه جوش نیز می توان آنان را خواند که بعد از مدتی که از رشد آنان گذشت و قسمت اتصال آنان به ساقه گیاه مادری کمی متورم شد میتوان با کمک وسیله ای تیز می توان آنان را از گیاه مادری جدا کرد و دربستر کاشت قرار داد به نحوی که حدود ۳۰% ارتفاع گیاهچه در درون بستر کاشت قرار گیرد ،البته ریشه زایی تنه جوش های لیندا کمی سخت انجام می گیرد و به همین دلیل استفاده از موادی که با نام هورمون های ریشه زایی توصیه میشود . بستر کاشت باید در طی ریشه زایی مرطوب نگه داشته شود اما آبیاری بیش از حد موجب پوسیدن گیاهان جوان خواهد شد محیط پر نور اما به دور از نور مستقیم آفتاب و حفظ رطوبت محیط با غبار پاشی و همچنین کشیدن پلاستیک شفاف بر روی بستر حاوی گیاهچه از جمله عوامل کمک کننده به ریشه زایی است