خدا در حجاب است

 

خدا همان گونه که از دیدگان در حجاب است از عقول هم در حجاب است و اهل ملا اعلا هم مانند شما او را مى جویند. بنابراین ، به سخن کسى که گمان مى کند به کنه حقیقت مقدس ‍ پروردگار رسیده ، توجه مکن ! زیرا خاک در دهان کرده و گمراه شده است و دروغ مى گوید و افترا مى بندد، چه این امر بالاتر و پاک تر از آن است که به خاطر بشر نازل و آلوده گردد.
حتى تصورات راسخان در علم نیز فرسنگها از حرم کبریایى او دور است و آخرین مرحله اى که فکر عمیق به آن مى رسد، این است که جایگاه و مکانت او براى درک و فهم ، چقدر دقیق است و دور از دسترس . شاعر چه خوب گفته است :

آنچه پیش تو غیر از آن ره نیست
غایت فهم توست الله نیست

منبع: لقاء الله ، ص ۲۶٫