مطالب خنده دار

یکی از مبلغان عربستان سعودی طی فتوایی تقلب در امتحان درس انگلیسی را جایز اعلام کرد!

احتمالا هرکی هم هفت بار تقلب کنه میره بهشت!

 

هیچوقت به اون صدایی که توی مغزتون میگه

«بگیر بخواب، صبح زود بلند میشی درس میخونی»، اعتماد نکنید 😐

اون صدا یک دروغگوی ٱشغاله

 

بابام میگه بچه های مردم شب امتحان قهوه میخورن بتونن بیدار بمونن بیشتر درس بخونن بچه ما یه پارچ دوغ میخوره بتونه بیشتر بخوابه شب امتحان و
ب نظرتون وقتش نشده برم دنبال پدر مادر واقعیم؟